🌐 معرفی مختصر استاندارد ASHRAE 90.1 و کاربرد آن در ارزیابی استاندارد لید 

ین استاندارد مربوط به الزامات مصرف انرژی ساختمان ها به غیر از ساختمان های کمتر از چهار طبقه می باشد. این استاندارد از سال 1975 در حال توسعه مداوم می باشد و آخرین ویرایش آن در سال 2016 صورت گرفته است.  کاربران جهت استفاده از این استاندارد می توانند دو روش را انتخاب نمایند :

1️⃣ روش توصیفی (Prescriptive Path) که در آن اجزای ساختمان شامل پوسته، HVAC، آب گرم مصرفی، برقرسانی، روشنایی و سایر تجهیزات مانند پمپ ها، بالابر و ... می بایست حداقل نیازمندیهای استاندارد را برآورده سازد.

2️⃣ روش کارآیی (Performance Path) که در این روش بر اساس سایز و نوع ساختمان یک بودجه هزینه  انرژی (ECB : Energy Cost Budget ) بر حسب هزینه (مثلا دلار) با استفاده از شبیه سازی انرژی ساختمان به عنوان مبنا (Baseline) استخراج می شود که بودجه هزینه انرژی ساختمان طراحی شده می بایست از این مقدار مبنا کمتر شود. 

✅ در استاندارد لید به ازای 6 الی 50 درصد در کاهش هزینه مصرف انرژی 1 تا 18 امتیاز اختصاص داده می شود. البته به عنوان پیش نیاز تمام ساختمان های نوساز می بایست حداقل 5 درصد بهبود را نسبت به هزینه انرژی مبنا کسب نمایند. بنابراین استاندارد ASHRAE 90.1  کاربرد وسیعی در مبحث انرژی استاندارد لید دارد. 


برای دانلود استاندارد ASHRAE 90.1 -2016  بر اساس واحدSI یا واحد PI یک ایمیل خالی با عنوان ASHRAE 90.1 به leediniran@gmail.com ارسال نمایید.