🎞 ساختمان های سبز در زندگی روزانه  ما چه تاثیری می گذارند؟


معیارهایی (credits) که در فیلم از استاندارد لید می بینید شامل موارد ذیل است:

🌅 Daylighting

🛋 Low-VOC materials

🔅 Thermal comfort controls

🚿 Indoor water use reduction

💤 Acoustic performance

🏞 Quality views

🚝 Transit access

🏕 Open space

🅿️ Preferred parking for electric vehicles

🏃‍♂️🏃‍♀️ Design for active occupants

 🌞 On-site renewable energy sources: solar

🚰 Water-efficient landscaping

♻️ Recycled materials

🌤 Daylight control

💡Lighting controls

🚮 Solid waste management

 🖥 Energy-efficient appliances