💠 لایو مشترک با موضوع "مدیریت انرژی در ساختمان های سبز و هوشمند"

Joint Live about #energy in green and smart #buildings

با حضور :

1 . جناب آقای دکتر امین حاجی زاده استاد دانشگاه ها آلبورگ دانمارک

2 . جناب آقای مهندس اشکان اعتماد متخصص ساختمان های سبز

🕰 برگزار شده : سه شنبه 16 دیماه - ۹ شب

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده