💠 اثرات تغییر اقلیم و پیش بینی آینده ایران


📋 فایل ارایه "اثرات تغییر اقلیم و پیش بینی آینده سرزمین" (ایران)

⬅️ ارایه شده در کلیماتون ۲۰۲۰ تهران

تعداد صفحات : ۴۵

سال انتشار : ۱۳۹۹

👨‍💻 پدید آورنده: دکتر صادق ضیائیان


🔺 میانگین بارش کشور ایران با آهنگ کاهشی ۰.۶ میلیمتر در سال مواجه بوده است.