🌿 روشهای کاهش آبیاری محوطه ساختمان ها در استاندارد لید

استاندارد لید برای کاهش آبیاری محوطه ساختمان ها هم پیشنیازی درنظر گرفته هم امتیاز. برای رعایت پیش نیازی می بایست استفاده از آبیاری ثابت را در طول دو سال به صفر رساند یا اینکه 30 درصد آن را نسبت به پیک ماهیانه کاهش داد. برای گرفتن امتیاز این مقدار کاهش می بایست به 50 درصد برسد. به منظور دستیابی به این اهداف استراتژیهای مختلفی را می توان همزمان یا بصورت جداگانه اتخاذ نمود : 

- استفاده مجدد از آب خاکستری (آب حاصل از استحمام و روشویی)

- استفاده از آبیاری قطره ای 

- هدایت آب باران به محوطه های دارای پوشش گیاهی

- پاشیدن مالچ (نوعی ماده نفتی) جهت جلوگیری از بخار آب داخل خاک

- استفاده از تکنیک Xeriscaping (ترکیبی از استفاده از گیاهان بومی یا بومی شده منطقه، خاک مناسب با قابلیت بالا در نگهداری آب، مالچ، آبیاری قطره ای و ... ) در طراحی و اجرای باغچه ها و محوطه ها 

- استفاده مجدد از آب کندانس سیستم تهویه (HVAC)


☑️ بنابراین عدم استفاده از آبیاری توسط شیلنگ و پیدا نمودن جایگزینی برای آن کمک قابل توجهی به کاهش مقدار آب شرب مصرفی برای محوطه ها خواهد بود.