🏡 مشاهده وبینار USGBC در خصوص آزمون دستیار فنی سبز لید (به انگلیسی)

First USGBC Live about Green Associate (GA) exam  (In English)

🕰 برگزار شده  : سه شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

⏱ مدت زمان : ۳۱ دقیقه

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده