🏡 لایو مشترک با موضوع "نقش ساختمان های سبز در کاهش آلودگی نوری"

Joint Live about the role of #greenbuilding in reduction of #lightpollution

با حضور :

1 . جناب آقای مهندس میرزا خلیل متخصص آلودگی نوری

2 . جناب آقای مهندس اشکان اعتماد متخصص ساختمان های سبز

🕰 برگزار شده : یکشنبه 21 دیماه - ۹ شب

🎞 مشاهده وبینار ضبط شده