سیستم های مختلف ارزیابی ساختمان ها در استاندارد لید

🏢 هر ساختمانی بنا به نوع کاربرد آن می تواند در یکی از سیستم های ذیل مورد ارزیابی قرار گیرد. بطور مثال در صورتی که ساختمانی در حال بازسازی اساسی باشد می تواند در یکی از سیستم های ساختمان های جدید یا پوسته ارزیابی شود که در این حالت صاحبان ساختمان می تواند بنابه صلاحدید و کسب حداکثر امتیاز ارزیابی در یکی از این دو سیستم را درخواست نمایند.  استاندارد لید برای ساختمان های در حال بهره برداری نیز سیستم ارزیابی دارد.

 •  LEED-NC: برای ساختمان‌های جدید

•  LEED-EB: برای ساختمان‌های موجود

•  LEED-CI: برای فضاهای تجاری داخلی

•  LEED-CS: برای هسته و پوسته

•  LEED-S: برای مدارس

•  LEED-ND: برای توسعه محلی

•  LEED-For Homes : برای خانه ها

•  LEED-For Healthcare : برای مراکز درمانی

•  LEED-For Retail : برای فروشگاه های خرده فروشی ها