📄 گواهینامه خرید انرژی های تجدیدپذیر (REC) چیست؟

🔷 یکی از موارد ارزیابی در دسته بندی انرژی و اثر آن بر اتمسفر (EA) استاندارد لید خرید انرژی الکتریکی برای ساختمان ها از تولید کنندگان انرژی های تجدیدپذیر یا خرید گواهینامه آن (Renewable Energy Certificates) است.

🔸 در این روش به دلیل محدودیت در تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر در خود ساختمان می توان با پرداخت هزینه گواهینامه حمایت از تولید انرژی الکتریکی به روشهای تجدیدپذیر و بدون آلودگی را خرید.

⬅️ بدین ترتیب ساختمان های سبز حامی این روش تولید شده و به سرمایه گذاری بیشتر در این بازار منجر می باشد.


🎞 ویديوی کوتاه در مورد گواهینامه خرید انرژی های تجدیدپذیر (REC)