معیارهای استاندارد لید در دسته بندی محل های پایدار

🏞  استاندارد لید در دسته بندی محل های پایدار دارای معیارهای زیر به عنوان پیشنیاز و امتیاز می باشد :

🔸جلوگیری از آلودگی به دلیل عملیات ساخت و ساز (پیشنیاز)

🔹ارزیابی محل سایت (از نظر هیدرولوژی، نوع خاک ، آب و هوا و ...)

🔸حفاظت یا بازسازی محل سکونت جانوران

🔹وجود فضای باز در محل ساختمان یا سایت

🔸مدیریت آب باران و نزولات جوی

🔹کاهش پدیده جزیره گرمایی

🔸کاهش آلودگی نوری

 البته برای مراکز درمانی و مدارس مواردی دیگری به این لیست اضافه می شود.

 این دسته بندی عملا تاثیر ساختمان را بر محیط اطراف و اکوسیستم محل عملیات ساختمانی مورد ارزیابی قرار می دهد.