👥 اعضای تیم طراحی و ساخت ساختمان سبز

🏢 برای تحویل یک ساختمان سبز بطوری که تمام نیازمندیهای استانداردها و مشتری را به همراه داشته باشد، مشارکت تمام عوامل حتی پیمانکار اجرایی، مالک و مدیر ساختمان از ابتدای پروسه طراحی و جمع بندی نظرات آنها لازم است.


🎯 بدین ترتیب این اعضا می بایست به هدف گذاری (Goal Setting) اقدام کنند. اهداف نبایست کلی و مبهم باشند. بطور مثال اگر هدف ایجاد یک ساختمان با کیفیت هوای سالم باشد بسیار کلی عنوان شده است. می بایست برای رسیدن به این هدف شاخص هایی (metrics)  تعریف گردد تا در ادامه و پایان پروژه قابل ارزیابی باشد. بطور مثال یک شاخص می تواند مقدار استفاده از مواد با ترکیبات آلی فرار (VOC) باشد یا استفاده از رنگهای بدون ترکیبات آلی فرار باشد.