✅ نظرسنجی شورای ساختمان سبز آمریکا درخصوص وضعیت کار بانوان در صنعت ساختمان سبز بعد از شروع پاندمی کرونا


🔹 بعضی از شرکت کنندگان در نظر سنجی  اعلام نموده اند که با حمایت کارفرمایان خود دورکاری نموده و از ساعتهای کاری شناور و منعطف برخوردار بوده اند.

🔸 در مقابل بانوانی که بصورت خود اشتغالی فعالیت می نموده اند به دلیل توقف پروژه ها بسیار تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند.

⬅️ بسیاری از شرکت کنندگان متعقد بوده اند که اثر پاندمی بصورت منفی بر مسایل اقتصادی، خانوادگی و شغلی تاثیر گذاشته است.


📕  دانلود نظرسنجی شورای ساختمان سبز آمریکا درخصوص وضعیت کار بانوان در صنعت ساختمان سبز بعد از شروع پاندمی کرونا

Women in the workplace report

تعداد صفحات :  15

زمان انتشار :  2020

تهیه شده توسط USGBC